เป้ามายความเข้าใจUnderstanding Goals :

เข้าใจและเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางประเพณี และอยู่ร่วมกันได้อย่างศานติ

Week 1


เป้าหมายรายสัปดาห์: ข้าใจความต้องการของตนเองสามารถพูดอธิบาย พร้อมกับตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ และเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
1
9-13 .. 2560
โจทย์ : สร้างแรง /  เรื่องที่อยากเรียนรู้       
Key Questions :
ใน Quarter นี้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร  เพราะเหตุใดถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น?      
เครื่องมือคิด
       
Round robin 
พูดคุยอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเด็กอาเซียนในอนาคต
Black board share  ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
Card and Chart เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
Wall thinking  ติดป้ายหน่วยการเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและอุปกรณ์
- เรื่องเล่าการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนและทักษะ คุณลักษณะของเด็กอาเวียนในอนาคต
- บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
- นักเรียนเล่นเกมบทบาทสมมุติสุขบนความต่าง
- นักเรียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มชาย  หญิง เล่นเกมแต่งตัวตุ๊กตา(เสื้อผ้า ธงชาติ  อาหาร  ภาษา  และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ)
เชื่อม:
นักเรียนร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกม
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง:
ครูเล่าเรื่องการเปิดประชาคมอาเซียนและทักษะ คุณลักษณะของเด็กอาเวียนในอนาคตให้นักเรียนฟัง
เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเด็กอาเซียนในอนาคต
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าเด็กอาเซียนมีลักษณะอย่างไร?
ใช้:
นักเรียนแต่ละคนนักเรียนเขียนวิเคราะห์เด็กอาเซียนในอนาคตของตนเองพร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง:
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “ใน Quarter นี้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพราะเหตุใดถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น?
เชื่อม:
นักเรียนช่วยกันเลือกเรื่องที่อยากจะเรียน ผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?
เชื่อม:
นักเรียนช่วยกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart
ใช้:
นักเรียนแต่ละคนช่วยกันทำป้ายหน่วยการเรียนรู้ตกแต่งหน้าห้อง
วันศุกร์ 3 ชั่วโมง
ชง :                                                                                        
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม  : 
นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้ :                                                                                     
นักเรียนแต่ละคนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย

ภาระงาน
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเกม
-พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการเรียนรู้
- ครูและนักเรียนพูดคุยอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเด็กอาเซียนในอนาคต

ชิ้นงาน
- เด็กอาเซียนในอนาคต
- ป้ายหน่วยการเรียนรู้
- สรุปบทเรียนรายสัปดาห์1
ความรู้:
เข้าใจความต้องการของตนเองสามารถพูดอธิบาย พร้อมกับตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ และเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน


ตัวอย่างถอดบทเรียนการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน Q4 พี่ๆป.5 ครูสร้างบันดาลใจโดยพาพี่ๆป.5 เล่นเกมสุขบนความต่างโดยครูมีบัตรคำ บัตรภาพ(การแต่งกาย อาหาร ภาษา เมืองหลวง ธงชาติของแต่ละประเทศในอาเซียน) ครูให้โจทย์พี่ๆป.5 จากบัตรภาพบัตรคำที่ได้ให้พี่ๆวิเคราะห์แต่ละประเทศและพี่ๆจะสุขบนความต่างได้อย่างไร? ผ่านการเล่นละครบทบาทสมมุติ พี่ๆป.5 แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันและช่วยกันวิเคราะห์บัตรภาพ บัตรคำที่ได้ กลุ่มพี่น้ำอ้อย: หนูรู้แล้วค่ะครูเราจะอยู่บนสุขบนความต่างได้อย่างไรเราก็สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษค่ะเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาสากลเขาใช้กันทั่ว พี่ๆป.5 ต่างก็ถ่ายทอดสุขบนความต่างในรูปแบบละครให้ครูและเพื่อนๆได้รับชมร่วมกันอย่างสนุกสนาน เมื่อแสดงละครเสร็จครูและพี่ๆป.5 นั่งเป็นวงกลมพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในเกมแสดงละครบทบาทสมมุติสุขบนความต่าง
  พี่น้ำมนต์: หนูคิดว่าสุขบนความต่างเราอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขถ้าเราเป็นมิตรกันสร้างความทรงจำที่ดีต่อกันค่ะ
  พี่แป้ง: ถ้าเรารู้จักเคารพสิทธ์ซึ่งกันและกันเราก็จะสุขบนความแตกต่างๆค่ะครูเพราะในโลกของเรามีหลายประเทศหลาวัฒนธรรม หลายภาษา
  พี่มอญ พี่สุเอก: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลครับเราต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อจะได้สื่อสารกับคนในประเทศอื่นๆรู้เรื่องครับ
  ในชั่วโมงต่อมาครูนำนักเรียนเล่นเกมจับคู่แต่งตัวตุ๊กตาโดยครูมีบัตรคำ บัตรภาพ(การแต่งกาย อาหาร ภาษา เมืองหลวง ธงชาติของแต่ละประเทศในอาเซียน)พร้อมช่วยกันวิเคราะห์บัตรคำ บัตรภาพที่ได้ร่วมกัน
  หลังจากที่เล่นเกมเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าเด็กอาเซียนมีลักษณะอย่างไร?พี่ๆป.5 แต่ละคนช่วยกันวิเคราะห์ขมวดหัวข้อเด็กอาเซียนร่วมกันดังนี้ เด็กอาเซียนจะต้องรู้ภาษา เปิดใจกว้าง ฝึกวินัย คิดเป็น รู้เชี่ยวชาญ ปรับตัวได้ ใช่สื่อเป็น หลังจากที่ช่วยกันวิเคราะห์พี่ๆป.5 นำเสนอลักษณะเด็กอาเซียนโดยนำคำที่ขมวดได้มานำเสนอความเข้าใจในรูปแบบที่น่าสนใจและนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังร่วมกัน ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดใน Quarter4 นี้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพราะเหตุใดถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น?”นักเรียนช่วยกันเลือกเรื่องที่อยากจะเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด Think Pair Share ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ “นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?” นักเรียนช่วยกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share ได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ อาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน พี่ๆป.5 ให้เหตุผลว่าอาเซียนก็อยู่บนโลกเดียวกันมีหลายประเทศหลายภาษา หลายวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเราจะอยู่บนความแตกต่างกันได้อย่างไร หลังจากที่ได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ครูและพี่ๆป.5 ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้พี่ๆป.5 แต่ละคนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

  ตอบลบ