เป้ามายความเข้าใจUnderstanding Goals :

เข้าใจและเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางประเพณี และอยู่ร่วมกันได้อย่างศานติ

Week 8

เป้าหมายรายสัปดาห์:เข้าใจและสามารถอธิบายความหลากหลายของประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงความเชื่อทางศาสนาของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน

Week
Input
Process
Output
Outcome
8
27 ..
-3 มี.
2560
โจทย์ : 
ความหลากหลายของประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงความเชื่อทางศาสนาของแต่ละประเทศในกลุ่มเซียน
Key Questions :
- วัฒนธรรมและประเพณีเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร?
- วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไร?
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
เครื่องมือคิด
       
Round robin  พูดคุยสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
Black board share  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมประเพณีขอมที่จังหวัดสุรินทร์
Wall  thinking  ติดชิ้นงานความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้ามา
Show and  share นำเสนอถอดบทเรียนจากการเดินทางเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมประเพณีขอมที่จังหวัดสุรินทร์
สื่อและอุปกรณ์
- เรื่องเล่าความเชื่อวิถีชีวิตของคนในลุ่มแม่น้ำโขง
- ชุดคำถาม 108
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- จังหวัดสุรินทร์

วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูเล่าเรื่องความเชื่อวิถีชีวิตของคนในลุ่มแม่น้ำโขงให้นักเรียนฟัง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดดังนี้
- นักเรียนได้เรียนเห็นอะไร รู้อะไรและจะนำไปปรับใช้กับตัวเองอย่างไร?
- วัฒนธรรมและประเพณีเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร?
- วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไร?
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
- ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่หลากหลายของคนบนรถไฟและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีขอมที่จังหวัดสุรินทร์
- นักเรียนตั้งคำถามก่อนออกเดินทางและบันทึกการเดินทาง
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ใช้:
เดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่หลากหลายของคนบนรถไฟและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีขอมที่จังหวัดสุรินทร์
วันพุธ 1 ชั่วโมง
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่หลากหลายของคนบนรถไฟและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีขอมที่จังหวัดสุรินทร์
ใช้:
นักเรียนแต่ละคนถอดบทเรียนจากการเดินทางเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมประเพณีขอมที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังร่วมกัน
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง:
ครูทบทวนคำถาม(ชุดคำถาม 108)

เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับคำตอบ(ชุดคำถาม 108) ร่วมกัน
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลตามรอยอาเซียนตามปฏิทินการเดินทาง
เชื่อม:
นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยแลกอภิปรายแลกเปลี่ยนนำเสนอข้อมูลของประเทศของตนเองที่สืบค้นให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้และตั้งคำถามในประเด็นต่างๆที่สนใจ
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆ
ใช้:
นักเรียนนำข้อมูลที่ไปศึกษาค้นคว้ามาจัดข้อมูลนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
วันศุกร์ 3 ชั่วโมง
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
ชง: 
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้ :
นักเรียนแต่ละคนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย

ภาระงาน
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
- ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่หลากหลายของคนบนรถไฟและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีขอมที่จังหวัดสุรินทร์

ชิ้นงาน
- ถอดบทเรียนจากการเดินทางเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมประเพณีขอมที่จังหวัดสุรินทร์
- ออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คิดศึกษาในรูปแบบต่างๆเช่น  ละครบทบาทสมมุติ , รายการทัวร์,Time  line, Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
- สรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่ 8


ความรู้:
เข้าใจและสามารถอธิบายความหลากหลายของประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงความเชื่อทางศาสนาของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์

คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

ประมวลภาพกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน
ตัวอย่างสรุปถอดบทเรียน

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงความเชื่อทางศาสนาของแต่ละประเทศในกลุ่มเซียน ในชั่วโมงแรกครูเล่าเรื่องความเชื่อของคนลุ่มแม่น้ำโขงให้นักเรียนฟังหลังจากฟังจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไร?วัฒนธรรมและประเพณีเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร? นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ครูเชื่อมโยงเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่หลากหลายของคนบนรถไฟและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีขอมที่จังหวัดสุรินทร์นักเรียนแต่ละคนเตรียมตัวออกเดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีขอมที่จังหวัดสุรินทร์ในวันอังคารโดยรถไฟฟรีซึ่งก่อนที่จะเดินทางไปเรียนรู้ครูให้โจทย์นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้และพูดคุยสัมภาษณ์ผู้ร่วมเดินทาง พี่ๆป.5 แต่ละคนได้เข้าไปสอบถามพูดคุยกับผู้ร่วมเดินทางอย่างเป็นมิตรและเคารพ การเดินทางในครั้งนี้พี่ๆป.5 แต่ละคนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้ร่วมเดินทางบนรถไฟและได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างของจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศกัมพูชาทั้งภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร หลังจากที่เดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีขอมที่จังหวัดสุรินทร์พี่ๆป.5 แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มถอดบทเรียนประสบการณ์เดินทางและนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆรับฟังร่วมกันผ่านคำถามดังนี้
  - นักเรียนรู้สึกอย่างไร
  - ความรู้ใหม่เชื่อมโยงหน่วยบูรณาการอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน
  - แรงบัลดาลใจที่ได้จากการเดินทาง
  - สิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับตัวเอง
  - จะดีกว่านี้ถ้า…..
  พี่ๆป.5 หลายคนต่างก็ประทับใจในการเดินทางได้เห็นรอยยิ้มมิตรภาพของเพื่อนและผู้ร่วมเดินทาง พี่ป.5บางคนบอกว่าเป็นการเดินทางโดยรถไฟครั้งแรกทำให้รู้สึกตื่นเต้นสนุกกับการเดินรวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของจังหวัดสุรินทร์ค่ะ

  ตอบลบ