เป้ามายความเข้าใจUnderstanding Goals :

เข้าใจและเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางประเพณี และอยู่ร่วมกันได้อย่างศานติ

Week 4

เป้าหมายรายสัปดาห์:เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของแต่ละประเทศที่น่าสนใจให้ผู้อื่นรับทราบและเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
30 ..
-3 ..
2560
โจทย์ : 
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
Key Questions :
นักเรียนคิดว่าประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ของประเทศที่ได้เดินทางผ่านเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด       
Round robin 
สนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ของแต่ละประเทศที่ตนเองศึกษา
Black board share โครงการพระราชดำริ
Show and share 
-นำเสนอโครงการพระราชดำริต่างๆในรูปแบบชาร์ตความรู้ให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
- นำเสนอชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คิดศึกษาในรูปแบบต่างๆเช่น  ละครบทบาทสมมุติ , รายการทัวร์,Time  line, Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
- วาดภาพสื่อความหมายนิทานนานาชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน
Wall thinking  ติดชิ้นงานโครงการพระราชดำริและนิทานนานาชาติของกลุ่มประเทศอาเซีย
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและอุปกรณ์
- เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยในรัชกาลที่ 9
- นิทานนานาชาติกลุ่มประเทศอาเซียน
- ชุดคำถาม 108
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
 ครูเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยในรัชกาลที่ 9 ให้นักเรียนฟัง
เชื่อม:
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมค้นหาข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทยในรัชกาลที่ 9 และโครงการพระราชดำริต่างๆ
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่างๆในรูปแบบชาร์ตความรู้พร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังร่วมกัน
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ใช้:
นักเรียนนำเสนอโครงการพระราชดำริต่างๆในรูปแบบชาร์ตความรู้ให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังร่วมกัน
ชง:
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูนำนิทานนานาชาติของกลุ่มประเทศอาเซียนมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านวิเคราะห์ตีความจากนิทานนานาชาติอาเซียน
เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนิทานนานาชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพสื่อความหมายนิทานนานาชาติของกลุ่มประเทศอาเซียนพร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังร่วมกัน
พุธ 1 ชั่วโมง
ชง:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ของประเทศที่ได้เดินทางผ่านเป็นอย่างไร?”
- “นักเรียนคิดว่าแต่ละประเทศที่ตนเองศึกษา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูล
- นักเรียนตอบคำถาม(ชุดคำถาม 108)
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลตามรอยอาเซียนตามปฏิทินการเดินทาง
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
เชื่อม:
นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยแลกอภิปรายแลกเปลี่ยนนำเสนอข้อมูลของประเทศของตนเองที่สืบค้น  ให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้และตั้งคำถามในประเด็นต่างๆที่สนใจ
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆ
วันศุกร์ 3 ชั่วโมง
ใช้:
- นักเรียนนำข้อมูลที่ไปศึกษาค้นคว้ามาจัดข้อมูลนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
- นักเรียนตอบคำถาม(ชุดคำถาม 108)
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
ชง  : 
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม : 
นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้: 
นักเรียนแต่ละคนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย

ภาระงาน
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมค้นหาข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทยในรัชกาลที่ 9 และโครงการพระราชดำริต่างๆ
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนิทานนานาชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน
- นักเรียนร่วมพูดคุยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ของแต่ละประเทศที่ตนเองศึกษา

ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้โครงการพระราชดำริ
- วาดภาพสื่อความหมายนิทานนานาชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน
- ออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คิดศึกษาในรูปแบบต่างๆเช่น  ละครบทบาทสมมุติ , รายการทัวร์,Time  line, Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
- สรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่4
ความรู้:
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของแต่ละประเทศที่น่าสนใจให้ผู้อื่นรับทราบและเข้าใจได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างชิ้นงาน


ตัวอย่างสรุปถอดบทเรียนรายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละประเทศในอาเซียนครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดนักเรียนคิดว่าประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ของประเทศที่ได้เดินทางผ่านเป็นอย่างไร?นักเรียนพูดคุยสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแต่ละประเทศที่ตนเองได้ศึกษามาแต่เนื่องจากเนื้อหายังไม่ครอบคลุมในชั่วโมงแรกครูนำนิทานอาเซียนแต่ละประเทศมาให้นักเรียนอ่านและตีความจากนิทานอาเซียนออกมาเป็นภาพเพื่อนำไปสู่ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ภาษา ศาสนา ของประเทศในอาเซียนจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอนิทานอาเซียนกลุ่มของตนเองให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังร่วมกันนักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิทานอาเซียน พี่ๆ.5 ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ แนวคิด จิตนาการผ่านนิทานค่ะ ในชั่วโมงต่อมาครูเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยให้นักเรียนฟัง คูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับประวัติสาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่รัชกาลที่ 9 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริและนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังร่วมกัน

    ตอบลบ