เป้ามายความเข้าใจUnderstanding Goals :

เข้าใจและเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางประเพณี และอยู่ร่วมกันได้อย่างศานติ

Week 3


เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายที่มาและความสำคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน  รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ศึกษามานำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
23-27.. 2560
โจทย์ : 
ตามรอยอาเซียน
Key Questions :
- ทำไมต้องมีการรวมกลุ่มอาเซียน?
- เมื่อเปิดเป็นกลุ่มอาเซียนแล้ว แต่ละประเทศต้องการพัฒนาด้านใดร่วมกันบ้าง?
เครื่องมือคิด
       
Round robin 
สนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ
Black board share การรวมกลุ่มสมาคมอาเซียน
Show and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
Wall thinking  ติดชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและอุปกรณ์
- ชุดคำถาม 108
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
 ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ทำไมต้องมีการรวมกลุ่มอาเซียน?”
เชื่อม:
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมค้นหาข้อมูลพื้นฐานการร่วมกลุ่มอาเซียน
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกเดินทางตามรอยอาเซียนตามปฏิทินการเดินทาง
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ใช้: (ต่อ)
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกเดินทางตามรอยอาเซียนตามปฏิทินการเดินทาง
พุธ 1 ชั่วโมง
เชื่อม:
 นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยแลกอภิปรายแลกเปลี่ยนนำเสนอข้อมูลของประเทศของตนเองที่สืบค้น  ให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้และตั้งคำถามในประเด็นต่างๆที่สนใจ
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง : 
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เมื่อเปิดเป็นกลุ่มอาเซียนแล้ว แต่ละประเทศต้องการพัฒนาด้านใดร่วมกันบ้าง?”
เชื่อม : 
นักเรียนแต่ละคน ร่วมพูดคุยสนทนาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเมื่อเปิดเป็นกลุ่มอาเซียนแล้ว แต่ละประเทศต้องการพัฒนาด้านใดร่วมกันบ้าง
ใช้:
- นักเรียนนำข้อมูลที่ไปศึกษาค้นคว้ามาจัดข้อมูลนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
- นักเรียนตอบคำถาม(ชุดคำถาม 108)

วันศุกร์ 3 ชั่วโมง
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอข้อมูลสำศัญของประเทศที่ตนเองไปศึกษาให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
ชง :                                                                                        
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม : 
นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้ :                                                                                    
นักเรียนแต่ละคนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย

ภาระงาน
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมค้นหาข้อมูลพื้นฐานการร่วมกลุ่มอาเซียน
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอปฏิทินการเดินทางของตัวเองให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังร่วมกัน

ชิ้นงาน
- นำข้อมูลที่ไปศึกษาค้นคว้ามาจัดข้อมูลนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
- สรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่ 3

ความรู้:
เข้าใจและสามารถอธิบายที่มาและความสำคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน  รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ศึกษามานำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน
ตัวอย่างสรุปถอดบทเรียนรายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 3 พี่ๆป.5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำศัญของการรวมกลุ่มอาเซียน(ตามรอยอาเซียน)ในชั่วโมงแรกครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดทำไมต้องมีการรวมกลุ่มอาเซียน นักเรียนและครูร่วมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มอาเซียน พี่น้ำอ้อย: การรวมกลุ่มอาเซียนเพื่อที่จะต่อรองการค้าเศรษฐกิจค่ะครู พี่ๆป.5 มีสมาชิก 10 ประเทศได้แก่ ไทย พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ค่ะ/ครับ หลังจากที่จบการสนทนานักเรียนแต่ละกลุ่มออกเดินทางตามรอยอาเซียนตามปฏิทินการเดินทางที่วางแผนไว้พร้อมทั้งนำข้อมูล(ที่ตั้ง ลักษณะประเทศ สกุลเงิน การแต่งการ ประเพณี ภาษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ฯลฯ)ที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนและตั้งคำถามในประเด็นที่น่าสนใจเช่น ประเทศใดที่ไม่มีอาณาเขตติดกับทะเล เครื่องหมายฮาลาลคืออะไร ทำไมศาสนาอิสลามถึงไม่กินหมู ฯลฯ พี่ๆป.5 นำข้อมูลที่ได้มาจัดข้อมูลนำเสนอความเข้าใจในรูปแบบที่น่าสนใจเช่น ชาร์ตความรู้ Time line ป๊อบอัพ นิทานช่อง ฯลฯเมื่อถึงเวลานำเสนอถ่ายทอดความเข้าใจต่อประเทศที่ตนเองได้เดินทางไปศึกษามาพี่ๆแต่ละกลุ่มตื่นเต้นและตั้งใจฟังเข้ามูลของเพื่อนๆรวมทั้งตั้งคำถามในประเด็นที่สำคัญและประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ กลุ่มพี่น้ำอ้อย พี่น้ำมนต์นำเสนอเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตเกิดวิกิฤตต้มยำกุ้ง วิกิฤตฟองสบู่แตก พี่ๆป.5 ช่วยกันวิเคราะห์และระดมความคิดช่วยกัน พี่น้ำมนต์:หนูคิดว่าที่เขาเรียกวิกิฤตต้มยำกุ้งก็เพราะว่าในอดีตเศรษฐกิจของประเทศเราเกิดตกต่ำและร้อนแรงเหมือนกับต้มยำกุ้งที่มีรสชาติเผ็ดร้อนค่ะ พี่บาส:ผมเคยได้ยินมาตอนที่เราเรียนป.4 ครับว่าเกิดค่าเงินลดลงทำให้เงินเฟ้อข้าวของมีราคาแพงแต่ค่าเงินมีค่าน้อย พี่อั้ม:หนูคิดว่าวิกิฤตฟองสบู่แตกก็จะคล้ายๆกับที่พี่บาสเล่าค่าเงินลดลงจากที่จับกันเป็นก้อนก็ละลายแตกตัวอ่อนตัวลงค่ะ หลังจากที่จบการสนทนาครูให้พี่ๆป.5 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิฤตต้มยำกุ้ง วิกิฤตฟองสบู่แตก และนำมานำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังร่วมกัน สัปดาห์นี้พี่ๆป.5 ต่างก็ตั้งใจนำเสนอแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญได้อย่างน่าสนใจและตั้งใจค่ะ

    ตอบลบ