เป้ามายความเข้าใจUnderstanding Goals :

เข้าใจและเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางประเพณี และอยู่ร่วมกันได้อย่างศานติ

Week 10

เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้อาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
13-16  มี.
2560
โจทย์ :การสรุป/ถ่ายทอดและนำเสนอหน่วยที่ได้เรียนรู้
Key Questions :
- นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างไร ด้วยวิธีการใดบ้าง?
- การเตรียมนำเสนอผลงานของนักเรียน เกิดปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ เพราะเหตุใด และมีวิธีแก้ไขอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Blackboard Share  การถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจ
Round Rubin  พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจ
Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้อาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน
 Show and Share
นิทรรศการอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ผลงานต่าง ๆ ที่นักเรียนนำเสนอ
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

วันจันทร์(2 ชั่วโมง)
ชง:
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ในหน่วยอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน?”
- นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างไร ด้วยวิธีการใดบ้าง?
เชื่อม:
นักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจ
ใช้:
นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เป็นการสรุปองค์ความรู้ความเข้าใจใน Quarter4 ในรูปแบบ mind mapping
ชง:
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าการเรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter4 นักเรียนสามารถตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?
เชื่อม:
นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้:
นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง:
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดจากการเรียนรู้หน่วย อาเซียนโลกหนึ่งเดียวกันนักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างไร ด้วยวิธีการใดบ้าง?
เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้:
นักเรียนลงมือออกแบบและจัดนิทรรศการอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ใช้:
นักเรียนลงมือออกแบบและจัดนิทรรศการอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน
เชื่อม:
ร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยน สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมและสิ่งที่ดีแล้วจากการซักซ้อมการนำเสนอ
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง:
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “จากการเรียนรู้หน่วยอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน นักเรียนทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม?”
เชื่อม:
 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ดีแล้ว และอะไรที่ตนเองต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วยอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน
ใช้:
นักเรียนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ดีแล้ว และอะไรที่ตนเองต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วยอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ใช้:
นักเรียนนำเสนอนิทรรศการอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกันให้ครู พี่ๆและน้องๆได้รับฟังและรับชม
เชื่อม:
นักเรียนแต่ละคนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
ใช้:
นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่10 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย

ภาระงาน
พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการสรุป/ถ่ายทอดและนำเสนอหน่วยที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้อาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน ให้ผู้อื่นเข้าใจ

ชิ้นงาน
- สรุปองค์ความรู้ในรูปแบบ mind mapping (หลังเรียน)
- เขียนสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10


ความรู้:
นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้อาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้

ทักษะ

ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานนิทรรศการอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนการจัดนิทรรศการอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน ได้อย่างสร้างสรรค์
 - คิดวิเคราะห์เนื้อหาของอาเซียน จัดการปัญหาในการทำงานได้
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำข้อมูลนำมาถ่ายทอดเป็นนิทรรศการอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน

ตัวอย่างสรุปถอดบทเรียนรายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจเกี่ยวกับหน่วยอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกันให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างไร นักเรียนพูดคุยสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับการถ่ายทอดนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน พี่ๆป.5 ถ่ายทอดความเข้าใจผ่านนิทรรศการสอยดาวอาเซียนคำถาม 108 และละครสุขบนความต่าง พี่ๆป.5 แต่ละคนแบ่งหน้าที่กันซ้อมการนำเสนอและจัดสถานที่ในการนำเสนอ เมื่อถึงเวลานำเสนอพี่ๆป.5 นำเสนอถ่ายถอดความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกันด้วยความตั้งใจ หลังจากที่นำเสนองานเสร็จครูและพี่ๆป.5 นั่งล้อมวงเป็นวงกลมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุง ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของพี่ๆป.5 ทุกคน นักเรียนแต่ละคนสรุปถอดบทรายสัปดาห์

    ตอบลบ