เป้ามายความเข้าใจUnderstanding Goals :

เข้าใจและเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางประเพณี และอยู่ร่วมกันได้อย่างศานติ

Week 9

เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน ผ่านการจัดนิทรรศการ ละคร   การนำเสนอด้วยคำพูด ฯลฯให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
6-10  มี.
2560
โจทย์ : 
นำเสนอเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์
Key Questions :
- นักเรียนจะนำเสนอเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
       
Round robin นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับออกแบบและซ้อมนำเสนอเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์
Black board share  รูปแบบการนำเสนอการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์
Show and share นำเสนอถอดบทเรียนเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและอุปกรณ์
- ชุดคำถาม 108
- บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะนำเสนอเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมได้อย่างไร”?
เชื่อม:
นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับออกแบบและซ้อมนำเสนอเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบ Story boardและซ้อมนำเสนอเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์ให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังร่วมกันในรูปแบบที่น่าสนใจเช่น  ละครบทบาทสมมุติ  รายการทัวร์รอบอาเซีย  ผ่านสื่อมัลติมีเดีย  ฯลฯ
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมนำเสนอเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์ให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังร่วมกันในรูปแบบที่น่าสนใจเช่น  ละครบทบาทสมมุติ  รายการทัวร์รอบอาเซีย  ผ่านสื่อมัลติมีเดีย  ฯลฯ
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง:
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการเดินทางไปเรียนรู้เส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์?
เชื่อม:
นักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้เส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์ร่วมกัน
วันศุกร์ 3 ชั่วโมง
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
ชง :                                                                                        
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม  : 
นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้ : 
- นักเรียนถอดบทเรียนเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์                                                                                
- นักเรียนแต่ละคนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย

ภาระงาน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับออกแบบและซ้อมนำเสนอเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์
- นำเสนอถอดบทเรียนเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์

ชิ้นงาน
- ออกแบบ Story boardและซ้อมนำเสนอเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์
- ละครบทบาทสมมุติ  รายการทัวร์รอบอาเซียน  ผ่านสื่อมัลติมีเดีย  ฯลฯ
- ถอบบทเรียนเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์
- สรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่ 9ความรู้:
นักเรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยอาเซียนโลกหนึ่งเดียวกัน ผ่านการจัดนิทรรศการ ละคร   การนำเสนอด้วยคำพูด ฯลฯให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์


คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


ตัวอย่างภาพกิจกรรม
ตัวอย่างสรุปถอดบทเรียนรายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนำเสนอเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนจะนำเสนอเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมได้อย่างไร? ”นักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการนำเสนอเส้นเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมผ่านรูปแบบที่น่าสนใจเช่น ละครบทบาทสมมุติ รายการทัวร์รอบอาเซีย ผ่านสื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียน Story board พร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังร่วมกัน นักเรียนแต่ละคนแบ่งหน้าที่กันถ่ายนำเสนองาน ครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการถ่ายทำพร้อมกับวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งในสัปดาห์นี้พี่ๆได้เจออุปสรรคในการนำเสนองานเช่น การอัดเสียงพี่ๆแต่ละกลุ่มช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยการไปอัดเสียงที่ห้องสมุดเพราะไม่มีเสียงแทรก การเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายทำ การเตรียมข้อมูลให้ครอบคลุมและเข้าใจได้ง่ายก่อนถ่ายทำเพราะได้ไม่ได้เสียเวลาในการหาข้อมูล ในชั่วโมงสุดท้ายครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานของกลุ่มตัวเองให้ครูและเพื่อนได้รับฟังร่วมกัน ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.5 ได้ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับนำเสนอเส้นทางการทัวร์อาเซียน ตลอด 7 สัปดาห์ให้ครูและเพื่อนๆได้รับชมรับฟังได้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ