เป้ามายความเข้าใจUnderstanding Goals :

เข้าใจและเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางประเพณี และอยู่ร่วมกันได้อย่างศานติ

Week 2

เป้าหมายรายสัปดาห์: สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน
Week
Input
Process
Output
Outcome2
16-20 .. 2560

โจทย์ :  กระบวนการออกแบบและวางแผนการเรียนรู้
Key Questions :
 - นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้หน่วยใน Quarter4 อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
- นักเรียนจะออกแบบและวางเนื้อหา Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?
-ทำไมต้องมีการรวมกลุ่มอาเซียน?
-นักเรียนออกแบบวางแผนการเดินทาง 7 สัปดาห์ ทัวร์อาเซียนอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Blackboard share  างแผนการเรียนรู้หน่วยใน Quarter4
Mind mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
Show and Share ปฎิทินการเรียนรู้
Wall Thinking  สิ่งทีรู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้และปฎิทินการเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- ชุดคำถาม 108
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- บรรยากาศในห้องเรียน
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
 นักเรียนเล่นเกมแท็กชี่อาเซียน
เชื่อม:
นักเรียนร่วมพูดคุยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกม
ชง:
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมกันเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้และเข้าใจอะไรเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
เชื่อม:
 - ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาระดมสมองแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
อังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ทำไมต้องมีการรวมกลุ่มอาเซียน?”
เชื่อม:
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมค้นหาข้อมูลพื้นฐานการร่วมกลุ่มอาเซียน
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง:
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะวางแผนออกแบบการเดินทาง 7 สัปดาห์ ทัวร์อาเซียนได้อย่างไรให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด?
เชื่อม:
นักเรียนแบ่งกลุ่ม จับคู่ เดี่ยว ออกแบบปฏิทินการเดินทางเที่ยว 7 สัปดาห์รอบอาเซียน
พฤหัสบดี(1 ชั่วโมง)
.ใช้:
 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปฏิทินการเดินทางเที่ยว 7 สัปดาห์รอบอาเซียนให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังร่วมกัน
ศุกร์  ( 3 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนจะออกแบบและวางเนื้อหา Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?”
เชื่อม :
นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ของตนเอง
ในรูปแบบ Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
ชง  :
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
- นักเรียนทุกคน Show and Share นำเสนอชิ้นงาน Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้ของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ใช้ : 
นักเรียนแต่ละคนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย

ภาระงาน
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมค้นหาข้อมูลพื้นฐานการร่วมกลุ่มอาเซียน
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอปฏิทินการเดินทางของตัวเองให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังร่วมกัน

ชิ้นงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping (ก่อนการเรียนรู้)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

ความรู้:
สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์

คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมายภาพตัวอย่างกิจกรรม
ตัวอย่างชิ้นงาน

ตัวอย่างสรุปถอดบทเรียนรายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบวางแผนการเรียนรู้ในชั่วโมงแรกครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้หน่วยใน Quarter4 อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้? นักเรียนแต่ละคนร่วมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการออกแบบวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือคิด Think pair share และช่วยกันขมวดหัวข้อเพื่ออกแบบปฎิทินการเรียนรู้ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อนักเรียนออกแบบวางแผนการเดินทาง 7 สัปดาห์ รอบอาเซียนอย่างไร? นักเรียนจับคู่ กลุ่ม เดี่ยว ออกแบบปฏิทินการเดินของของตัวเองพร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังร่วมกันหลังจากที่นักเรียนนำเสนอปฏิทินการเดินทางเสร็จนักเรียนแต่ละคนตั้งคำถามเพื่อไปศึกษาในประเทศที่ตนเลือกไปในสัปดาห์ต่อไปค่ะ ในชั่วโมงสุดท้ายครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนสรุปถอดบทเรียนรายสัปดาห์

    ตอบลบ