เป้ามายความเข้าใจUnderstanding Goals :

เข้าใจและเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางประเพณี และอยู่ร่วมกันได้อย่างศานติ

Week 6

เป้าหมายรายสัปดาห์:  นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายที่มาและความสำคัญของวัฒนธรรม / เศรษฐกิจ ในแต่ละประเทศ(ที่กำลังศึกษา)  รวมทั้งมีวิธีการวิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย ให้สั้นกระชับ เหมาะสมต่อการเรียนรู้ที่ง่ายสำหรับผู้อื่น
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
13-17..
2560
โจทย์ :
 เศรษฐกิจ
- พลังงาน
- วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี
- การขนส่ง
- การสื่อสาร
Key Questions :
- ทำไมคนต่างด้าวของประเทศเราถึงเยอะขึ้น? 
- ค่าแรงงานต่ำส่งผลอย่างไรต่อแรงงานในประเทศและต่างประเทศ?
- ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ตนเองศึกษา?
เครื่องมือคิด
       
Round robin ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ
ค่าแรงงานต่ำส่งผลอย่างไรต่อแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
Black board share ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ตนเองศึกษา
Show and share นำเสนอข้อมูลนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
Wall thinking ติดชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและอุปกรณ์
- คลิปรายการ AEC To Go ตอน เปิดเส้นทางการค้า
- เรื่องเล่าการคว่ำบาตรทางการค้าประเทศเกาหลีเหนือ/ประเทศพม่า
- ชุดคำถาม 108
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
ดูคลิปรายการ AEC To Go ตอน เปิดเส้นทางการค้า เชื่อมโยงอาเซียน https://youtu.be/f6nOYlUbvW0
เชื่อม:
นักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ดู
ชง:
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
- ทำไมคนต่างด้าวของประเทศเราถึงเยอะขึ้น? 
- ค่าแรงงานต่ำส่งผลอย่างไรต่อแรงงานในประเทศและต่างประเทศ?

เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับค่าแรงงานต่ำส่งผลอย่างไรต่อแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
ชง:
เรื่องเล่าการคว่ำบาตรทางการค้าประเทศเกาหลีเหนือ/ประเทศพม่า ให้นักเรียนฟัง
นักเรียนคิดว่าการค้าระหว่างประเทศส่งผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังศึกษา
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ตนเองศึกษา?”
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูล
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูล
- นักเรียนตอบคำถาม(ชุดคำถาม 108)
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลตามรอยอาเซียนตามปฏิทินการเดินทาง
วันพุธ 1 ชั่วโมง
เชื่อม:
-นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยแลกอภิปรายแลกเปลี่ยนนำเสนอข้อมูลของประเทศของตนเองที่สืบค้นให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้และตั้งคำถามในประเด็นต่างๆที่สนใจ
ใช้:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆ
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้:
- นักเรียนนำข้อมูลที่ไปศึกษาค้นคว้ามาจัดข้อมูลนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
- นักเรียนตอบคำถาม(ชุดคำถาม 108)


วันศุกร์ 3 ชั่วโมง
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
ชง :                                                                                        
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม  : 
 นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้:                                                                                    
นักเรียนแต่ละคนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย

ภาระงาน
นักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ดู
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับค่าแรงงานต่ำส่งผลอย่างไรต่อแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูล
- นักเรียนอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ

ชิ้นงาน
- ออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คิดศึกษาในรูปแบบต่างๆเช่น  ละครบทบาทสมมุติ , รายการทัวร์,Time  line, Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
- สรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่ 6


ความรู้:
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายที่มาและความสำคัญของวัฒนธรรม / เศรษฐกิจ ในแต่ละประเทศ(ที่กำลังศึกษา)  รวมทั้งมีวิธีการวิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย ให้สั้นกระชับ เหมาะสมต่อการเรียนรู้ที่ง่ายสำหรับผู้อื่น

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์

คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมายตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงานตัวอย่างสรุปถอดบทเรียนรายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ(พลังงาน วิทยาศาสตร์ การขนส่ง การสื่อสาร) ในชั่วโมงแรกครูทบทวนกิจกรรมจากสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนองานผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศในอาเซียนหลังจากจบการนำเสนอครูเปิดคลิปวีดีโอเส้นทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้นักเรียนดูหลังจากดูจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดดังนี้
  - ทำไมคนต่างด้าวของประเทศเราถึงเยอะขึ้น?
  - ค่าแรงงานต่ำส่งผลอย่างไรต่อแรงงานในประเทศและต่างประเทศ?
  พี่สุเอก:ถ้าค่าแรงงานต่ำก็จะเกิดการหลั่งไหลของแรงงานออกมาทำงานในประเทศที่มีค่าแรงที่แพงกว่าครับเช่นคนในประเทศลาวเขาเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพราะค่าแรงของประเทศไทย 300 บาทต่อวันแพงกว่าประเทศลาวที่มีค่าแรง 80 บาทต่อวันครับ
  พี่น้ำอ้อย:หนูคิดว่าค่าแรงงานต่ำจะทำให้ประเทศนั้นไม่พัฒนาค่ะเพราะการผลิตสินค้าต่างๆต้องใช้แรงงานเพราะถ้าไม่มีแรงงานก็จะไม่สามารถผลิตสินค้าออกไปข้างนอกได้ทำให้เศรษฐกิจไม่ดีไม่มีเงินเข้าประเทศค่ะครู
  พี่อั้ม:แรงงานที่มีค่าแรงงานต่ำที่สุดคือประเทศกัมพูชาค่ะครู 75 บาทต่อวันค่ะ ค่าแรงงานที่แพงที่สุดเป็นประเทศสิงค์โปร 2,000 บาทต่อวันค่ะครู
  พี่แป้ง: หนูรู้แล้วค่ะครูว่าทำไมชาวพม่า กัมพูชา ชาวลาวถึงเข้ามาทำงานในประเทศไทยเยอะเพราะว่าประเทศไทยมีค่าแรงที่แพงเขาจึงเข้ามาทำงาน ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดเงินเฟ้อกับเงินฝืดคืออะไรแตกต่างกันอย่างไร? นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคิดเงินเฟ้อกับเงินฝืดร่วมกัน หลังจากจบการสนทนานักเรียนแต่ละกลุ่มออกเดินทางตามรอยอาเซียนพร้อมทั้งนำเสนอความคืบหน้าของงานรวมทั้งวิเคราะห์ตั้งคำถามในประเด็นที่น่าสนใจรวมกันพร้อมจัดข้อมูลนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและจัดข้อมูลมานำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังในรูปแบบที่น่าสนใจหลากหลาย รวมทั้งสามารถตั้งคำถาม วิเคราะห์ต่อสิ่งที่สงสัยได้ดีมากค่ะ  ตอบลบ